Program ambulatoriu: L-V 10:00-21:00
Program spitalizare de zi: 12:00-21:00

Overmed, clinica femeii mereu tinere!

Chestionar satisfactie

În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-ați primit în spitalul nostru și a creșterii calității acestora,vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos.

Vă rugăm să fiți sinceri și să alegeţi varianta care descrie cel mai bine situaţia dumneavoastră !

NU TREBUIE SĂ COMPLETAȚI NUMELE SAU PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ !!!

ACEST CHESTIONAR ESTE ANONIM !!! (Informaţia obţinută nu va fi asociată cu niciodată dumneavoastră.)


Art. 217.
(1) Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază în condiţiile prezentei legi.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaborează de CNAS
pe baza consultării Colegiului Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiului Medicilor
Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, Colegiului Farmaciştilor din România, denumit în
continuare CFR, Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, denumit în continuare OAMMR,
Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, denumit în continuare OBBC, precum şi a organizaţiilor
patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical, până la data de 31 octombrie a anului în curs
pentru anul următor. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătăţii Publice şi se aprobă prin hotărâre a
Guvernului. În cazul nefinalizării elaborării contractului-cadru în termenul prevăzut, se prelungeşte prin
hotărâre a Guvernului aplicabilitatea contractului-cadru din anul în curs.
(3) Contractul-cadru reglementează, în principal, condiţiile acordării asistenţei medicale cu privire la:
a) pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate;
b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor,
dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru asiguraţi, aferente pachetului de servicii de bază prevăzut
la lit. a);
c) criteriile şi standardele calităţii pachetului de servicii;
d) alocarea resurselor şi controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea
realizării echilibrului financiar al fondului;
e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare şi actele
necesare în acest scop;
f) internarea şi externarea bolnavilor;
g) măsuri de îngrijire la domiciliu şi de recuperare;
h) condiţiile acordării serviciilor la nivel regional şi lista serviciilor care se pot contracta la nivel
judeţean, precum şi a celor care se pot contracta la nivel regional;
i) prescrierea şi eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a
protezelor şi a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
j) modul de informare a asiguraţilor;
k) coplata pentru unele servicii medicale.
(4) Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu CNAS sunt abilitate să organizeze licitaţii şi alte proceduri de
achiziţii publice în vederea derulării programelor naţionale de sănătate, în condiţiile legii.
(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR,
CMDR, OAMMR, OBBC, precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul
medical, până la 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor, care se aprobă prin ordin al
ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui CNAS.
(6) În cazul nefinalizării normelor metodologice, Ministerul Sănătăţii Publice le va elabora şi le va aproba
prin ordin în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (5).
Art. 218.
(1) Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de
îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile stabilite de prezenta lege.
(2) Asiguraţii au următoarele drepturi:
a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în
condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei
legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe
listele acestuia;
d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod
nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
e) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru
depistarea precoce a bolilor;
g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de
asigurări de sănătate;
h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
k) să beneficieze de dispozitive medicale;
l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi
tratamentul;
n) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.
(3) Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi
completările ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente şi
dispozitive medicale, suportate din fond, în condiţiile contractului-cadru şi din bugetele ministerelor şi
instituţiilor respective, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(4) Personalităţile internaţionale cu statut de demnitar primesc asistenţă medicală de specialitate în
unităţi sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
Art. 219.
Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 218 sunt următoarele:
a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de
identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin
contractul-cadru;
h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de
asigurat.
Art. 220.
Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul
urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi cele prevăzute în Programul
naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în
condiţiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.
Art. 221.
Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoţeşte copilul internat în vârstă de până la 3 ani,
precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări,
dacă medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioadă determinată.
Art. 222.
Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra
serviciilor de care beneficiază, a nivelului de contribuţie personală şi a modalităţii de plată, precum şi
asupra drepturilor şi obligaţiilor sale

Chestionar satisfactie

În vederea aprecierii îngrijirilor medicale pe care le-ați primit în spitalul nostru și a creșterii calității acestora,vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos.

Vă rugăm să fiți sinceri și să alegeţi varianta care descrie cel mai bine situaţia dumneavoastră !

NU TREBUIE SĂ COMPLETAȚI NUMELE SAU PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ !!!

ACEST CHESTIONAR ESTE ANONIM !!! (Informaţia obţinută nu va fi asociată cu niciodată dumneavoastră.)